close

Historie školy

Historie českého školství v Lesné

Škola v Schönwaldu (v dnešní Lesné) byla založena již v roce 1829. Do dnešní doby se však nedochovaly žádné písemné dokumenty. První zmínky v kronikách o školství v Schönwaldu pocházejí z roku 1936. Pro české děti zde byla zřízena státní menšinová škola. Tato škola byla dvojtřídní, ale každá třída byla umístěna v jiném soukromém domě V kamenné budově školy, postavené v roce 1829,byla obecná škola německá, která v té době vychovávala děti v pangermánském duchu.

2. světová válka

Rok 1938 znamenal novou a úplnou germanizaci Tachovska a vymýcení všeho českého. Obecná škola v Schönwaldu s vyučováním v českém jazyce byla obnovena po druhé světové válce. Po odsunu německého obyvatelstva byla německá škola zrušena a dekretem zemské školní rady v Praze z roku 1946 byla obnovena česká obecná škola v Lesné.

Budova školy byla německými obyvateli zanechána v žalostném stavu. Stálo hodně úsilí, námahy a přičinlivosti učitelů i žáků, aby byla uvedena do potřebného stavu. První vyučování v české obecné škole v Lesné bylo zahájeno 2.září 1946.

Obnovení českého vyučování

Práce učitelů se v Lesné zpočátku setkávala s mnohými překážkami. Obyvatelé Lesné byli většinou reemigranti z Rumunska, kteří měli slovenskou národnost. V prvních poválečných letech zde bylo i několik obyvatel německé národnosti. To s sebou přinášelo i problémy ve vyučování českému jazyku.

Učitelé se také setkávali s nepochopením ze strany rodičů zapsaných žáků. Mnohdy se stávalo, že rodiče své děti neposlali do školy. Děti musely pracovat doma v hospodářství a škola byla chápána jen jako okrajová záležitost. Počáteční problémy byly postupně překonávány a škola se stávala středem obecního dění.

Ve škole se od jejího počátku až do šedesátých let minulého století vystřídalo mnoho učitelů i ředitelů. Tento trend se zastavil až v roce 1966, kdy do školy nastoupil nový ředitel, který zde působil až do roku 1994. Spolu s ním na škole učila paní učitelka, která nastoupila do Lesné již v roce 1959.

Vzestup a pokles žáků na škole

Škola byla nejprve zřízena jako jednotřídní, od roku 1947 byla zřízena i druhá třída, vždy s pěti postupnými ročníky. Od roku 1960 do roku 1966 byly v lesenské škole zřízeny tři třídy. Počet žáků však v roce 1967 poklesl, proto byla třetí třída zrušena. Od té doby až do roku 2012 byla škola v Lesné organizována jako dvojtřídní.

Od školního roku 2012/2013 je škola jednotřídní s pěti postupnými ročníky. Důvodem této změny byl nízký počet žáků.

Stavební vývoj školy

Původní kamenná budova školy z roku 1829 přestala postupně vyhovovat nárokům vyučování, a tak bylo v roce 1984 započato se stavbou nové budovy. Na její výstavbě se podíleli sami občané Lesné v tzv."Akci Z." Po třech letech byla budova nové školy dokončena a v září roku 1987 byla slavnostně předána do užívání a slouží dodnes.

Stará budova, která již dosloužila byla určena k demolici. V současné době však „stará škola" ještě stojí, je v rukou soukromého vlastníka a chátrá.